Transició energètica

La Comunitat Valenciana ha de situar-se com a objectiu la descarbonització del seu model energètic en el menor temps possible per aconseguir una reducció significativa de les emissions però també per aconseguir més sobirania a través de la producció d’energies renovables al nostre territori. El gran desenvolupament tecnològic i l’espectacular descens de costos dissipa qualsevol dubte sobre la competitivitat d’un model basat en energies d’origen renovable. Aquest procés s’ha de combinar amb l’estalvi energètic provinent de les edificacions i un sistema de mobilitat més eficients.

1) Aprovació d’una Llei d’Energia i Canvi Climàtic que possibiliti satisfer per al 2050 el 100% de la nostra demanda energètica a través de fonts netes, renovables i sense emissions així com reduir el 2030 la factura energètica final en el 25%.

2) Creació d’una empresa pública d’energia, com ja ha fet l’Ajuntament de Barcelona, ​​amb capacitat per competir en el mercat i amb fonts completament renovables.

3) S’ha de garantir que el subministrament elèctric dels edificis i instal·lacions públiques dependents de la Generalitat siga de fonts completament renovables i certificades al final de la legislatura, fomentant l’autoconsum en les instal·lacions públiques i l’ús sostenible de biomassa local en zones forestals.

4) Pla Valencià de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, en estreta col·laboració amb els municipis i amb dotació pressupostària suficient per aconseguir l’objectiu de rehabilitar el 2-3% anual del nostre parc total d’habitatges del voltant de 2.5 milions a partir de 2020. Aquest pla inclourà programes de formació i reciclatge de treballadors en el sector de l’eficiència energètica i les renovables.

5) El transport públic i els vehicles dependents de la Generalitat en què siga tècnicament possible passaran a estar propulsats per sistemes elèctrics. A més es donarà suport tècnic i financer a aquells ajuntaments que es comprometen amb la mobilitat sostenible.

6) Es crearà un pla d’incentius a l’autoconsum elèctric facilitant la generació distribuïda d’energies renovables i incrementant l’estalvi en les factures. Per al 2030 proposem tindre instal·lats 1.800 MW de potència en el conjunt de la Comunitat Valenciana (700 Mw a 2024).

7) Pla d’erradicació de la pobresa energètica, establint tarifes socials que s’adapten al nivell de renda i de les característiques específiques de les famílies.