Recuperació d’allò públic

Durant els anys de govern del PP, la Comunitat Valenciana es va convertir en un laboratori de les polítiques neoliberals a través de la privatització i externalització dels serveis públics i de la gestió dels béns comuns. Aquest model ha demostrat el seu rotund fracàs en termes d’eficiència i de servei públic a més d’afavorir pràctiques de corrupció vinculant interessos polítics i empresarials.

1) Impulsar un sistema públic integral, públic i professionalitzat d’atenció a les persones dependents de manera progressiva i compatible amb l’actual legislació i atenent també la situació de les persones cuidadores.

2) Donar-li la volta al Model Alzira: Revertir les privatitzacions en la sanitat pública tal com ja s’ha provat en l’actual legislatura, accelerant el procés i sistematitzant-lo.

3) Igual que en el cas de la sanitat pública, s’haurà revertir el procés d’externalització de la gestió dels centres de gent gran garantint una atenció de qualitat i unes condicions laborals dignes per a les i els treballadors.

4) Augment sostingut, mitjançant un pla plurianual, del parc públic d’habitatge en règim de lloguer així com de millora i adequació del parc existent.

5) Universalitzar l’accés a l’educació gratuïta de 0 a 3 anys integrant aules per a aquestes edats en els nous col·legis i facilitant la transició cap a un model públic de forma dialogada amb el sector.

6) Establir en una nova Llei d’Educació la subsidiarietat dels concerts educatius.

7) Impulsar un sistema públic d’atenció a menors que garantisca el seu desenvolupament educatiu, un seguiment adequat i que condicions laborals dignes per a les i els treballadors.

8) Retornar la gestió del cicle de l’aigua al sector públic en col·laboració amb els Ajuntaments proveint de l’assessorament i l’ajuda necessaris.

9) Bloquejar l’accés a la contractació pública d’empresaris condemnats per delictes associats a casos de corrupció o delictes ambientals.

10) Introduir i donar compliment als criteris socials, mediambientals i de gènere en la contractació pública.