Protecció i desenvolupament del territori

Durant les últimes dècades el nostre territori i els seus ecosistemes han estat sotmesos a tensions enormes derivades del declivi del nostre sistema productiu, dels efectes de la bombolla immobiliària o l’abandonament progressiu de les comarques rurals. Per revertir els pitjors efectes d’aquesta situació és necessària una gestió del territori que pose en valor el nostre sector primari i els nostres espais naturals. A més cal que garantim com a drets de tots els valencians l’accés a la natura, a una alimentació sana i a un aire i una aigua nets.

1) Cal una estratègia agroecològica integral per al sosteniment del nostre sector primari i revertir l’abandonament de la superfície de conreu i pastures. Amb aquesta finalitat s’han d’establir programes de formació i acompanyament dels agricultors i ramaders en col·laboració amb les organitzacions del sector. Es crearà una central pública de compres i es proveirà als col·legis i hospitals públics amb productes ecològics i de proximitat. Es crearà un pla de comercialització que incloga la creació de marques pròpies vinculades al territori i el foment dels circuits curts, els obradors artesanals comunitaris, els petits escorxadors públics i la venda directa.

2) Es donarà suport tècnic i financer als ajuntaments per limitar els fenòmens d’”urban sprawl” i afavorir models d’urbanisme compacte que siguen més eficients i contribueixen a preservar l’entorn natural, donant suport a una gestió sostenible de les interfícies urbà forestals.

3) Realització de programes intensius per a l’ordenació del territori, la gestió sostenible dels recursos naturals, la prevenció d’incendis, la recuperació dels mosaics agrícoles i la ramaderia extensiva. Per aquesta finalitat es realitzaran projectes d’inversió plurianuals i s’incrementaran els recursos fixos en prevenció.

4) Enduriment de les normatives de les normatives per evitar la contaminació dels rius, dels aqüífers i de les costes. A més s’incrementaran el número i la periodicitat dels controls.

5) Prevenció de riscos naturals: Elaborar plans de prevenció i contingència davant fenòmens naturals extrems vinculats al canvi climàtic: sequeres, pluges torrencials, onades extremes de calor i fred, incendis forestals, forts vents o tempestes costaneres.

6) Aprovació i posada en marxa de la Llei de prevenció de residus i foment de l’economia circular per convertir els residus en recursos, reduir de manera considerable la generació i l’abandonament dels envasos mitjançant la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, combatre l’obsolescència programada, el consum abusiu de plàstics i altres productes altament contaminants.

7) Introducció de l’educació ambiental i alimentària en el currículum educatiu en totes les etapes acadèmiques per tal de tindre cura de la salut de la població, els sistemes de producció i usos sostenibles, la sobirania alimentària i el nostre entorn natural.

8) Promoure les xarxes de ciutats, municipis i territoris per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Establir controls sobre la qualitat de l’aire a les ciutats i els canvis normatius necessaris perquè els ajuntaments hagen de regular el trànsit i les activitats econòmiques per tal de mantindre uns estàndards mínims de qualitat.

9) Mitjançant el programa “Pobles vius” es garantirà l’accés de la població rural als serveis públics fonamentals, al transport públic, a les noves tecnologies a través de les infraestructures necessàries i s’oferirà finançament a projectes empresarials amb fins socials i de conservació.